ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหาร และการดำเนินงานคลังสินค้าของ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด

  • นาตยา ศรีถาการ
  • อนุชาติ บุนนาค
Keywords: คลังสินค้า, การดำเนินงาน, โลจิสติกส์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการบริหารคลังสินค้าของบริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด  เพื่อศึกษาการดำเนินงานคลังสินค้าของ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารและการดำเนินงานคลังสินค้าของบริษัทเจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด  กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานของบริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคลังสินค้า จำนวน 108 คน  โดยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie and Morgan และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 - 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

Published
2020-08-19