พฤติกรรมการออมเงินกองทุนทวีสุขอย่างต่อเนื่องของลูกค้าธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงแสน

  • ขวัญฤทัย มูลจำปา
Keywords: โครงการกองทุนทวีสุข, พฤติกรรมการออมเงิน

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินกองทุนทวีสุขอย่างต่อเนื่องของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงแสน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงแสน ที่เปิดบัญชีเงินฝากในโครงการกองทุนทวีสุข จำนวน 300 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ เพื่ออธิบายเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการออม สถิติเชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคของผู้ฝากเงิน ตามผลการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ลูกค้าโครงการกองทุนทวีสุข ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงแสน ไม่ฝากเงินออมอย่างต่อเนื่อง มีปัจจัยมาจาก มีรายจ่ายในครอบครัวที่สูง และมีภาระหนี้สินจำนวนมาก ทำให้ลูกค้าไม่สามารถฝากเงินโครงการกองทุนทวีสุขอย่างต่อเนื่องได้ แนวทางในการแก้ไขปัญหาจึงควรมีการนำเงินออมในโครงการไปปรับใช้เพื่อเป็นเงื่อนไขสำหรับการกู้เงินที่ให้วงเงินสูงขึ้นหรือการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลูกค้าต้องการกู้เงิน รวมถึงการขอปรับลดค่าทำเนียมเงินกู้ สำหรับลูกค้าที่มีการนำเงินมาฝากในโครงการกองทุนทวีสุข เพื่อเป็นแรงจูงใจในการออมเงินต่อไป

Published
2020-08-19