การสร้างสรรค์หนังสือภาพถ่ายแนวสารคดีเพื่อสื่อสารเรื่องราวฅนเมือง จ.เชียงราย

  • ธัญลักษณ์ ศุภพลธร
  • คมกฤช จิระบุตร
  • พุฒิพงศ์ จันทร์แสง
Keywords: ภาพถ่ายสารคดี, ฅนเมืองเชียงราย, การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย

Abstract

การวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์หนังสือภาพถ่ายแนวสารคดีเพื่อสื่อสารเรื่องราวฅนเมือง จ.เชียงราย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการถ่ายภาพสารคดี และบริบทคนในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดเชียงราย  2) เพื่อนำมาออกแบบหนังสือภาพถ่าย (Photobook) ที่แสดงถึงความเป็นอยู่การดำรงชีวิตเรื่องราววิถีชีวิตของตนเชียงรายตามหลักการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อการออกแบบหนังสือภาพถ่าย (Photobook) และเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ  นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินการรับรู้ที่มีต่อภาพถ่ายสารคดีสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ จำนวน 3 ท่าน  และแบบประเมินความพึงพอใจของของนักศึกษาที่มีต่อหนังสือภาพถ่ายสารคดี จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจนักศึกษา โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย

จากการวิจัยพบว่าการสร้างสรรค์หนังสือภาพถ่ายแนวสารคดีเพื่อสื่อสารเรื่องราวฅนเมือง จ.เชียงราย ผลการวิเคราะห์สถิติ พบว่า นักศึกษากราฟิกดีไซน์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความพึงพอใจในการออกแบบหนังสือภาพสารคดีสื่อสารเรื่องราวฅนเมือง ด้านภาพถ่ายแสดงการจัดวางองค์ประกอบได้อย่างเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.65) ค่า  S.D. = 0.57 ส่วนข้อที่ระดับความพึงพอใจน้อยคือ ขนาดของเล่ม a4 แนวนอน มีความเหมาะมือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=3.80)  ค่า  S.D. = 0.45

Published
2020-08-19