การศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของการรักษาเนื้อเยื่อในโดยอ้อมระหว่างวัสดุคลอร์เฮกซิดีนกลูโคเนตและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในฟันกรามน้ำนมล่าง: ศึกษาทางคลินิกที่ระยะเวลา 6 เดือน

  • ปวิตรา วุฒิกรวิภาค
  • ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา
  • สมหมาย ชอบอิสระ
  • อรนุช เตชาธาราทิพย์
Keywords: แคลเซียมไฮดรอกไซด์, คลอร์เฮกซิดีนกลูโคเนต, การรักษาเนื้อเยื่อในโดยอ้อม, ฟันกรามน้ำนม

Abstract

วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสำเร็จทางคลินิกของการรักษาเนื้อเยื่อในโดยอ้อมในฟันกรามน้ำนมระหว่างคลอร์เฮกซิดีนกลูโคเนต และแคลเซียมไฮดรอกไซด์

วิธีการศึกษา ฟันกรามน้ำนมล่างผุลึกจำนวน 30 ซี่ จากเด็กอายุ 3-8 ปี จำนวน 17 คน ได้รับการคัดเข้างานวิจัย ฟันทุกซี่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเนื้อเยื่อในโพรงฟันปกติหรือมีการอักเสบชนิดผันกลับได้ และจากภาพรังสีพบรอยผุลึกถึง 1 ใน 3 ของเนื้อฟันชั้นใน โดยได้รับการแบ่งกลุ่มแบบสุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 ซี่ เพื่อรักษาเนื้อเยื่อในโดยอ้อมด้วยคลอร์เฮกซิดีนกลูโคเนต และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ฟันทุกซี่ได้รับการบูรณะด้วยครอบฟันเหล็กไร้สนิม และติดตามผลทางคลินิกที่ระยะเวลา 6 เดือนหลังรักษา

ผลการศึกษา ฟันกรามน้ำนมล่างผุจำนวน 30 ซี่ จากเด็กจำนวน 17 คน ได้รับการตรวจทางคลินิกที่ระยะเวลา 6 เดือน พบว่าทั้งกลุ่มที่รักษาเนื้อเยื่อในโดยอ้อมด้วยคลอร์เฮกซิดีนกลูโคเนต และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ให้ผลสำเร็จในการรักษาทางคลินิกเท่ากับร้อยละ 100 โดยไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม

สรุป ผลสำเร็จในการรักษาเนื้อเยื่อในโดยอ้อมด้วยคลอร์เฮกซิดีนกลูโคเนตให้ผลไม่แตกต่างกับแคลเซียม
ไฮดรอกไซด์

Published
2020-08-19