การศึกษาแบบสุ่มและแบ่งครึ่งหน้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของไลโคปีนในครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% เทียบกับยาหลอกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา

  • พ.ญ.หรรษา ปวุฒิยาพงศ์
  • น.พ.ถนอมกิต เพราะสุนทร
Keywords: ไลโคปีน, ครีมสารสกัดมะเขือเทศ, ริ้วรอยรอบดวงตา

Abstract

บทนำ: ริ้วรอยรอบดวงตาบ่งบอกถึงความชราของผิวหนัง หากมีริ้วรอยเกิดขึ้นจะทำให้เกิดความกังวลต่อหน้าตาและบุคลิกภาพซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจในตัวเองได้ ในปัจจุบันมีวิธีการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาหลายวิธี เช่น การทายาประเภทอนุพันธุ์ของวิตามินเอซึ่งเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานแต่มักมีผลข้างเคียงหลายประการ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้หาข้อมูลเกี่ยวกับสารสกัดจากธรรมชาติที่สามารถลดริ้วรอยรอบดวงตาได้และมีผลข้างเคียงน้อย ผู้วิจัยพบว่าไลโคปีนในมะเขือเทศมีฤทธิ์ลดการสร้างเอ็นไซม์เมทริกเมทัลโลโปรติเอส-1(MMP-1) ซึ่งเอนไซม์นี้ทำลายคอลลาเจน ดังนั้นจึงมีผลต่อการเกิดริ้วรอยคือริ้วรอยลดน้อยลง ผู้วิจัยหวังว่าครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% ซึ่งมีไลโคปีนจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในปัจจุบัน  

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้ครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% ซึ่งมีไลโคปีน ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา เปรียบเทียบกับการใช้ยาหลอก

วิธีการศึกษา: อาสาสมัครอายุ 30-60 ปี ที่มีริ้วรอยรอบดวงตาจำนวน 20 คน ได้รับการรักษาด้วยครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% ซึ่งมีไลโคปีน และยาหลอก(placebo) โดยได้รับการสุ่มทายาบริเวณผิวหนังรอบดวงตา ด้านหนึ่งจะได้รับการทาครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% ซึ่งมีไลโคปีน ส่วนอีกด้านได้รับการทายาหลอก ให้ทายาวันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากนั้นทำการประเมินริ้วรอยโดยแพทย์ด้วย Rao-Goldman 5-point visual scoring scale, วัดริ้วรอยด้วยเครื่อง Visioscan ก่อนเริ่มการศึกษาและในสัปดาห์ที่ 4,8 ทั้งยังมีการประเมินผลข้างเคียงในสัปดาห์ที่ 4,8 โดยอาสาสมัครและแพทย์ผู้ทำการวิจัย

ผลการศึกษา: ครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% ซึ่งมีไลโคปีน มีผลลดริ้วรอยรอบดวงตาทั้งหางตาและใต้ตาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในสัปดาห์ที่ 8 (p = 0.003, p < 0.001 ตามลำดับ) เทียบกับครีมหลอก และครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% ซึ่งมีไลโคปีนสามารถลดริ้วรอยรอบดวงตาทั้งหางตาและใต้ตาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในสัปดาห์ที่ 8 เมื่อเทียบกับก่อนการทดลอง (p < 0.001 , p < 0.001 ตามลำดับ ) จากการประเมินโดยใช้ค่า Rao-Goldman 5-point visual scoring scale ครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% ซึ่งมีไลโคปีน มีผลลดริ้วรอยรอบดวงตาทั้งหางตาและใต้ตาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในสัปดาห์ที่ 8 (p = 0.002, p = 0.005 ตามลำดับ) เทียบกับครีมหลอก และมีผลลดริ้วรอยรอบดวงตาทั้งหางตาและใต้ตาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในสัปดาห์ที่ 4, 8 เมื่อเทียบกับก่อนการทดลอง(p < 0.001, p < 0.001) จากการประเมินริ้วรอยด้วยเครื่อง Visioscan ในส่วนผลข้างเคียงพบว่าทั้งด้านที่ทาครีมสกัดจากมะเขือเทศ 5% ซึ่งมีไลโคปีนและด้านที่ทายาหลอกมีสิวอุดตันเล็กน้อยซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 1.000)

สรุป: ครีมสารสกัดจากมะเขือเทศ 5% ซึ่งมีไลโคปีน มีผลในการลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ดีกว่ายาหลอก และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในเรื่องผลข้างเคียง

Published
2020-08-19