การปรับปรุงระบบการจัดการอะไหล่สำรองสำหรับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม

  • ประณต พืชจันทร์
  • จุฑา พิชิตลำเค็ญ
Keywords: การจัดการอะไหล่สำรอง, การวิเคราะห์เอบีซี, จุดสั่งอะไหล่

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมคลังอะไหล่สำรองของบริษัทผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ในด้านการควบคุมปริมาณการสั่ง การเก็บสำรองและหาจุดสั่งใหม่ของอะไหล่ เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการของอะไหล่ภายในคลังอะไหล่สำรอง และลดต้นทุนการจัดการคลังอะไหล่สำรองของบริษัทกรณีศึกษา โดยผู้วิจัยใช้เทคนิค ABC Analysis เพื่อจำแนกรายการอะไหล่ พร้อมทั้งคำนวณหานโยบายการจัดการอะไหล่ด้วย Probabilistic Models เนื่องจากความต้องการใช้งานอะไหล่แต่ละชนิดมีค่าไม่คงที่ ผลเปรียบเทียบจากการจำลองสถานการณ์ที่ความต้องการใช้งานอะไหล่กลุ่ม A และ B ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 พบว่าสามารถลดต้นทุนการจัดการคลังอะไหล่จาก 1,600,903.53 บาท เหลือ 818,850.80 บาทหรือลดลงร้อยละ 48.85 และระดับการบริการลดลงจากร้อยละ 97.59 เหลือร้อยละ 89.43 ซึ่งมีต้นทุนการขาดอะไหล่เพิ่มขึ้นเพียง 20,687.85 บาท เนื่องจากมีค่าระดับการบริการที่คาดหวัง เป็นตัวแปรในการกำหนดจุดสั่งอะไหล่ จึงมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอะไหล่ขาดมือได้ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android เพื่อนำมาช่วยในการบริหารจัดการคลังอะไหล่สำรองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Published
2020-08-19