การลดของเสียในกระบวนการทดสอบแรงต้านกลับไฟฟ้า กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  • กรวิกา ไพศาลเจริญ
Keywords: การลดของเสียจากกระบวนการผลิต, การปรับปรุงกระบวนการผลิต, การวิเคราะห์ความล้อมเหลว, การออกแบบการทดลอง, โรเตอร์, ขดลวด

Abstract

งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการทดสอบค่าแรงต้านกลับไฟฟ้าของฮาร์ดอิสก์รุ่นอาร์วี ซึ่งเป็นของเสียปริมาณมากที่สุดในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ในโรงงานของกรณีศึกษาแห่งนี้ โดยประยุกต์แผนภูมิก้างปลาเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการทำให้เกิดของเสีย จากนั้นใช้การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบเพื่อพิจารณาหาสาเหตุที่มีความรุนแรงที่สูง นำไปซึ่งการออกแบบการทดลองวิธีการออกแบบเชิงแฟกทอเรียลและศึกษาระดับของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของเสียในกระบวนการทดสอบค่าแรงต้านกลับไฟฟ้า

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการทดสอบค่าแรงต้านกลับไฟฟ้าได้แก่ จำนวนรอบของการพันขดลวดทองแดง ขนาดของลวดทองแดง ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างแม่เหล็กถาวรของกระบวนการผลิตโรเตอร์ เมื่อทดลองหาระดับที่เหมาะสมนำไปทดลองนำไปผลิตจริง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการจากสิ่งที่มีของกระบวนการผลิต พบว่าสามารถลดของเสียในกระบวนการนี้จาก 8.9% เป็น 5% คิดเป็นจำนวน 1.3 ล้านชิ้นต่อเดือน

เมื่อเลือกช่วงของแรงดันไฟฟ้าในการสร้างแม่เหล็กถาวรได้เหมาะสม

Published
2020-08-19