การเปรียบเทียบตัวแบบทำนายเงินเดือน ของบัณฑิตสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถิติ จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

  • วิษณุวีร์ สุริยอมร
  • นุชนาถ คงช่วย
Keywords: การทำงานของบัณฑิต, เงินเดือน, การวิเคราะห์การถดถอย

Abstract

ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิตในประเทศไทย มีการเก็บรวบรวมอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย ข้อมูลที่ได้มีจำนวนมาก มีมิติข้อมูลสูง รวมถึงมีความไม่สมบูรณ์ ในการวิเคราะห์การทำงาน รายได้ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่คนส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกทำงาน ในบทความนี้เป็นการศึกษาตัวแบบทำนายเงินเดือนของบัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถิติ ซึ่งเป็นสายงานหนึ่งที่ได้รับความสนใจและมีรายได้สูงในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบความแม่นยำในการทำนายของตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น และตัวแบบทาง Machine learning ด้วยเกณฑ์รากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย และร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบ Random forest มีความแม่นยำในการทำนายมากที่สุด แต่ใช้อธิบายการทำนายได้ยากเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นที่สามารถอธิบายได้ง่ายที่สุด โดยพบว่าปัจจัยสำคัญต่อการทำนายเงินเดือนของบัณฑิต 5 อันดับแรกในตัวแบบ Random forest ประกอบด้วย ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท ประเภทงานที่ไม่ได้ระบุ สาขาวิชาสถิติ ประเภทงานธุรกิจเอกชน และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และปัจจัยที่สำคัญ 5 อันดับแรกของตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น ประกอบด้วยระดับการศึกษาปริญญาโท ระดับการศึกษาปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 และระยะเวลาในการหางาน 1–2 เดือน ผลการทำนายที่ได้ช่วยประกอบการตัดสินใจของบัณฑิต หรือนักศึกษาในการตัดสนใจเข้าทำงาน

Published
2020-08-19