การพัฒนาซองเมทาไลท์เพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษาซอสมะเขือเทศ

  • พรรณรพี สาลีกิจ
  • นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา
Keywords: ซองเมทาไลท์, ซองอะลูมิเนียมฟอยด์, ซอสมะเขือเทศ, เมทาไลท์พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต

Abstract

บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาคุณภาพของอาหารโดยเฉพาะอาหารประเภทซอสมะเขือเทศควรจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการซึมผ่านของความชื้นและก๊าซออกซิเจนได้ดีซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและอายุของสินค้า     อุตสาหกรรมจึงมักเลือกใช้ซองอะลูมิเนียมฟอยด์ (Aluminum Sachet) ที่มีอายุของสินค้ามากกว่าซองเมทาไลท์ (Metalized Sachet) มาบรรจุซอส แต่มีต้นทุนสูงกว่า  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การพัฒนาซองซอสมะเขือเทศด้วยฟิล์มเมทาไลท์เพื่อเพิ่มอายุสินค้าให้มากขึ้นโดยใกล้เคียงและมีต้นทุนต่ำกว่าซองอะลูมิเนียม ด้วยการปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มชั้นเมทาไลท์พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (MPET) ด้วยสารเคลือบ PSM (Specialized Chemical Coated High Barrier) และ PCM (Chemical Coated) ที่ความหนา 12.5 ไมครอนทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการซึมผ่านได้ดีมากขึ้น โดยทำการทดสอบหาคุณสมบัติเชิงกล  ทดสอบอายุการจัดเก็บของสินค้าที่ระยะเวลา 8 เดือน และวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM) พบว่าอายุการจัดเก็บของซอสมะเขือเทศในซองเมทาไลท์ที่มีระยะเวลานานขึ้น 1.8 เท่า คือ ประเภท PSM รองลงมาคือ PCM  ตามลำดับ

Published
2020-08-19