การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

  • สุรศักดิ์ ชุบไธสง
  • ระพี กาญจนะ
Keywords: การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ, การออกแบบการทดลอง, เครื่องมือคุณภาพ, กระบวนการฉีดพลาสติก

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการฉีดพลาสติกของบริษัทกรณีศึกษาสำหรับกรณีผลิตชิ้นงานใหม่โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ    จากข้อมูลในอดีต พบของเสียเฉลี่ยอยู่ที่ 8,947 ppm  เกินกว่าเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ที่ 3,000 ppm   ขั้นตอนดำเนินงานวิจัยเริ่มต้นจากการใช้เครื่องมือคุณภาพ เพื่อค้นหาปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิต ซึ่งพบว่าปัญหาประกายเงินเป็นปัญหาที่พบสูงสุด 95.60% ของปัญหาทั้งหมด และจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่าสาเหตุหลักเกิดจากค่าพารามิเตอร์ในกระบวนการฉีดพลาสติกไม่เหมาะสม  เทคนิคการออกแบบการทดลองถูกนำมาใช้ในการหาค่าของปัจจัยที่เหมาะสม   จากนั้นนำค่าที่ได้ไปทำการผลิตจริง  การติดตามผลและควบคุมการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำโดยใช้แผนภูมิการควบคุม P-Chart  หลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการควบคุม ผลการดำเนินงานของชิ้นงานหมายเลข 1220402 พบว่าสามารถลดสัดส่วนของเสียปัญหาประกายเงินจาก 33,748 ppm ลดลงเหลือ 6,084 ppm และเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของเสียเฉลี่ยโดยรวมของยอดผลิตชิ้นงานใหม่ทั้งหมด ลดลงจากเดิม 8,947 ppm มาอยู่ที่ 2,320 ppm ซึ่งสามารถลดลงได้ 74.06% เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกรณีศึกษากำหนดคือต้องน้อยกว่า 3,000 ppm

Published
2020-08-19