การกัดกร่อนของเหล็กเสริมโดยสารคลอไรด์ ในโครงสร้างคอนกรีตผสม

  • นฤดล พินิจพล
  • พิชญา เผือกขาว
Keywords: คลอไรด์, การแพร่กระจายของสาร, การกัดกร่อน

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาการแพร่กระจายของสารคลอไรด์ผ่านเนื้อโครงสร้างระบบผสมสองชั้นที่ประกอบด้วยชั้นทับหน้าชั้นแรกและชั้นโครงสร้างหลักที่เป็นคอนกรีตเป็นชั้นที่สอง โดยอาศัยสมการการแพร่กระจายของสารและกฎของ Fick  เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาที่เริ่มเกิดการกัดกร่อนของเหล็กเสริม  รวมทั้งอิทธิผลของความหนาของชั้นทับหน้าและระยะหุ้มคอนกรีตของเหล็กเสริม ต่อการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาดังกล่าว ในการแก้ปัญหาเพื่อหาผลเฉลย ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงลาปลาซ โดยกำหนดให้การยึดเกาะกันระหว่างโครงสร้างชั้นแรกและชั้นที่สองมีสภาพสมบูรณ์ต่อเนื่องกันดี  ชั้นโครงสร้างหลักมีความหนามากเมื่อเทียบกับชั้นทับหน้าและจำลองเป็นโครงสร้างผสมกึ่งอนันต์  สัมประสิทธิ์การแพร่ของวัสดุในแต่ละชั้นมีค่าคงที่ ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา ปริมาณความเข้มข้นสะสมของคลอไรด์ที่ผิวหน้าที่สัมผัสกับสภาวะแวดล้อมภายนอกมีปริมาณคงที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา ความถูกต้องแม่นยำของผลเฉลยในโครงสร้างผสมกระทำโดยเปรียบเทียบค่าที่ได้เมื่อความหนาของชั้นทับหนามีค่าเข้าใกล้ศูนย์กับผลเฉลยของงานวิจัยในอดีตในกรณีโครงสร้างชั้นเดียว

Published
2020-08-19