ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเอกชน

  • ปรารถนา เสือกลั่น
  • ปริณดา ลิมปานนท์ พรหมรัตน์
Keywords: การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์

Abstract

การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เป็นความสามารถสำคัญซึ่งเป็นพื้นฐานของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เราสามารถส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้กลายเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์อย่างมีเป้าหมาย การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบซึ่งสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการนำไปพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยมีตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ที่มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ 27.34  เมื่อพิจารณาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แยกรายองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบการระบุสิ่งที่สงสัยจากการสังเกตมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุดเท่ากับ ร้อยละ 63.98 และองค์ประกอบการให้เหตุผลเชิงความน่าจะเป็น มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำที่สุดเท่ากับ ร้อยละ 8.60 เมื่อจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความซับซ้อนในการให้เหตุผลพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับซับซ้อนน้อยจำนวน 24 คน ระดับซับซ้อนบางส่วนจำนวน 7 คน  และไม่พบนักเรียนที่มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับซับซ้อนมาก ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างพอที่จะมีพื้นฐานในการระบุสิ่งที่สงสัยจากการสังเกตซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลในองค์ประกอบด้านอื่นต่อไป

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์