บุคลิกภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต โดยมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวแปรกำกับ ของนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดปัตตานี

  • สุจารี กาญจนจันทร์
  • บุญโรม สุวรรณพาหุ
  • พวงสร้อย วรกุล
  • จิระวัฒน์ ตันสกุล
Keywords: บุคลิกภาพ, พฤติกรรมสื่อสังคมออนไลน์, สุขภาพจิต, นักเรียน

Abstract

การวิจัยเรื่องบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต โดยมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวแปรกำกับของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี 2) ศึกษาบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตโดยมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวแปรกำกับ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จังหวัดปัตตานี จำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบสอบถามบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบหลัก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 2.แบบสอบ ถามสุขภาพจิต GHQ-28 ฉบับภาษาไทย 3. แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ สถิติที่ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบด้านความหวั่นไหวทางอารมณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำกับกับสุขภาพจิตผิดปกติ (r = .191) บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบด้านการแสดงออกอย่างเปิดเผยมีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต่ำกับพฤติกรรมการติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (r = -.123) บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ด้านการเห็นตามผู้อื่น มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ (r = .135) บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบด้านความหวั่นไหวทางอารมณ์และด้านการเปิดรับประสบการณ์มีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต่ำกับพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ (r = -.132, r = -.126 ตามลำดับ) และบุคลิกภาพ 5 องค์ ประกอบด้านการเปิดรับประสบการณ์มีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต่ำกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อลามกในสื่อสังคมออนไลน์ (r = -.143) สุขภาพจิตปกติมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำกับพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ (r = .299) พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ทำหน้าที่เป็นตัวแปรกำกับ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบและสุขภาพจิต และบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบและพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์สามารถร่วมกันทำนายสุขภาพจิตได้ร้อยละ 8.3

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์