การสังเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของศูนย์พัฒนาเด็ก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาอุดมศึกษา

  • สุบิน ยุระรัช
  • อรรณพ จีนะวัฒน์
  • วราภรณ์ ไทยมา
  • เกรียงไกร สัจจหฤทัย
  • ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์
Keywords: การประเมินคุณภาพภายนอก, คุณภาพของรายงานประเมิน, การสังเคราะห์รายงานการประเมิน

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้ออกแบบโดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ (1) เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินและความเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  และ (2) เพื่อประเมินคุณภาพของรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ ผู้แทนสถานศึกษา จำนวน 123 คน การวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่าง คือ (1) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จำนวน 123 ฉบับ และ (2) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมี 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้แทนสถานศึกษา จำนวน 12 คน และผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน เครื่องมือวิจัยมี 5 ฉบับ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบประเมิน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1) ศูนย์พัฒนาเด็ก มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก สถานศึกษาอุดมศึกษา ในแต่ละประเด็นพิจารณามีผลประเมินตั้งแต่ระดับปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก แต่ไม่มีระดับดีเยี่ยม ส่วนความคิดเห็นของผู้ประเมินสังเคราะห์ใน 3 ประเด็น คือ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา (2) คุณภาพของรายงานการประเมินอยู่ในระดับได้มาตรฐานในทุกประเภทของสถานศึกษา ยกเว้นระดับอุดมศึกษาด้านความเป็นไปได้ผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์