การศึกษาสาเหตุและแนวทางการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

  • สกลกริต วรรณสวาท
  • ณิรดา เวชญาลักษณ์
Keywords: สาเหตุความขัดแย้ง, แนวทางการบริหารความขัดแย้ง, ด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล, ด้านปฏิสัมพันธ์ในการทำงาน, ด้านสภาพองค์กร

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสาเหตุและแนวทางการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมุ่งศึกษาสาเหตุความขัดแย้งของครูผู้สอน จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล 2) ด้านปฏิสัมพันธ์ในการทำงาน และ 3) ด้านสภาพองค์กร ผู้วิจัยมุ่ง ศึกษาสาเหตุความขัดแย้งของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตริดตถ์ เขต 1 จำนวน 108 โรงเรียน โดยมีตัวแทนครูเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โรงเรียนละ 1 คน ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2

ผลการวิจัยพบว่า  สาเหตุความขัดแย้งของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 มีความขัดแย้งตามองค์ประกอบ 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยดังต่อไปนี้ 1) ด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล ข้อที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งสูงที่สุด ได้แก่ การที่บุคลากรมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน (x̄ = 4.25)  2) ด้านปฏิสัมพันธ์ในการทำงาน ข้อที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งสูงที่สุด ได้แก่ การขาดความเข้าใจในความหมายของข้อมูลที่รับมาปฏิบัติไม่ตรงกัน  (x̄ = 4.23) และ 3) ด้านสภาพองค์กร ข้อที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งสูงที่สุด ได้แก่ ความไม่เป็นธรรมและยุติธรรมในการให้รางวัล (x̄ = 4.27)

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์