การแสวงหาข้อมูลและความเชื่อถือข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเอง กับการตัดสินใจซื้อกล้องแอ็คชั่นคาเมร่าของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

  • ณัฏฐนันธ์ สุวรรณพินิศ
  • ฐิติ วิทยสรณะ
Keywords: เนื้อหาสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเอง, การแสวงหาข้อมูล, ความเชื่อถือข้อมูล, การตัดสินใจซื้อ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเนื้อหาสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเองเกี่ยวกับกล้องแอ็คชั่นคาเมร่า และศึกษาการเปิดรับข้อมูล การแสวงหาข้อมูล ความเชื่อถือข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเองเกี่ยวกับกล้องแอ็คชั่นคาเมร่ากับการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์เนื้อหาจากเว็บไซต์และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากผู้ใช้งานกล้องแอ็คชั่นคาเมร่า จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะของเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเองเกี่ยวกับกล้องแอ็คชั่นคาเมร่า ประกอบด้วย การนำเสนอข้อมูลทั้งทางด้านบทบาทผู้ให้ข้อมูลและบทบาทผู้แนะนำ มีการนำเสนอคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ โดยเนื้อหามีความยาวอยู่ระหว่าง 93 - 2,146 คำ มีบทวิจารณ์ ทั้งเชิงบวก เชิงลบ และเป็นกลาง มีการให้ข้อมูลด้านราคาขาย มีการนำเสนอประสบการณ์ตรงในการใช้สินค้า มีการใช้ภาพและวิดีโอประกอบเนื้อหา 2) กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข้อมูลในระดับปานกลาง 3) กลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข้อมูลในระดับมาก 4) กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อถือข้อมูลในระดับมาก 5) กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจซื้อในระดับมาก 6) การเปิดรับข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการแสวงหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเองเกี่ยวกับกล้องแอ็คชั่นคาเมร่า 7) การแสวงหาข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเชื่อถือข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเองเกี่ยวกับกล้องแอ็คชั่นคาเมร่า และ 8) ความเชื่อถือข้อมูลในเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเองเกี่ยวกับกล้องแอ็คชั่นคาเมร่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์