การประเมินคุณภาพการบริการที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานคร: เปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหญิงเดี่ยวและนักท่องเที่ยวชายเดี่ยว

  • ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์
  • วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์
Keywords: นักท่องเที่ยวเดี่ยว, คุณภาพการบริการพิพิธภัณฑ์, พิพิธภัณฑ์ไทย

Abstract

แม้ว่าความสนใจที่เพิ่มขึ้นของท่องเที่ยวคนเดียวจะได้รับความนิยมในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย หากแต่ยังเป็นประเด็นที่ยังไม่ได้รับความสนใจเพียงพอจากนักวิจัยทั่วไป ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีผลต่อการศึกษาประสบการณ์โดยรวมของพิพิธภัณฑ์โดยการระบุลักษณะของการประเมินคุณภาพการบริการในเยี่ยมชม สำหรับการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบตามหลักทฤษฎีคุณภาพการบริการพิพิธภัณฑ์ด้วยการใช้ Factor Analysis แบบ Varimax ใช้สถิติ  KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างที่จะนำมาวิเคราะห์โดยเทคนิค Factor Analysis  และใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคในการประเมินความน่าเชื่อถือความสอดคล้องภายในแต่ละปัจจัย และใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบไบนารีของคุณภาพการบริการพิพิธภัณฑ์ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหญิงเดี่ยวและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชายเดี่ยว ทั้งนี้ได้ทำการประเมินความแตกต่างระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหญิงเดี่ยวและนักท่องเที่ยวชายเดี่ยวที่มีต่อองค์ประกอบคุณภาพการให้บริการพิพิธภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหญิงเดี่ยวและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชายเดี่ยว มีความคำนึงถึงคุณภาพการบริการที่คล้ายคลึงกันในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ แต่หากพิจารณาด้านองค์ประกอบของคุณภาพการบริการพิพิธภัณฑ์ การให้บริการของพนักงานและประสบการณ์ต่อนิทรรศการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหญิงเดี่ยว  ในขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติชายเดี่ยว

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์