การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตมันสำปะหลังที่ต่ำกว่าศักยภาพ

  • ศศพล คนรู้
  • อารียา โอบิเดียกวู
  • อิสริยา บุญญะศิริ
Keywords: ผลผลิตมันสำปะหลัง, ผลผลิตในระดับศักยภาพ, การจัดการฟาร์ม

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตมันสำปะหลังที่ต่ำกว่าศักยภาพ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อการผลิตมันสำปะหลังต่ำกว่าศักยภาพได้แก่ ประสบการปลูกมันสำปะหลัง การเลือกใช้เครื่องขุดติดท้ายรถแทรกเตอร์ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางลบต่อการผลิตมันสำปะหลังที่ต่ำกว่าศักยภาพ ได้แก่ การเพาะปลูกบนพื้นที่ดินเหนียว การชุบท่อนพันธุ์ก่อนการเพาะปลูก ความถี่ในการกำจัดวัชพืช การปลูกในช่วงต้นฤดูฝน และอายุของต้นมันสำปะหลัง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอีกว่าเกษตรกรส่วนน้อยที่จะเลือกชุบท่อนพันธุ์ก่อนการเพาะปลูก หรือเลือกปลูกในช่วงที่เหมาะสมอย่างช่วงต้นฤดูฝน การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการปลูกที่เหมาะสมจะช่วยให้การผลิตที่ต่ำกว่าศักยภาพลดลงได้ และการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับการขุดมันสำปะหลังมากยิ่งขึ้นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตลงได้

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์