การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตมันสำปะหลังที่ต่ำกว่าศักยภาพ

  • ศศพล คนรู้
  • อารียา โอบิเดียกวู
  • อิสริยา บุญญะศิริ
Keywords: Cassava yields, Potential Yields, Farm Management

Abstract

The objective of this study was to analyze factors influencing cassava production which is lower than the potential. The results showed that the average yield was lower than the potential 3,465.83 kilograms per rai. Factors that have a positive impact on cassava production are lower than the potential, including the cassava planting experience and choosing a tractor to be a tractor at harvesting stage. Factors that negatively affect cassava production that is lower than the potential, including cultivation on clay, soaking cassava cuttings before planting, frequency of weeding, planting in early rainy season and the age of the cassava plant before harvesting. The results of the study also show that a small percentage of farmers will choose to soaking cassava cuttings before planting or choose to planting in early rainy season. Creating knowledge and understanding about proper planting methods will help to reduce production which is lower than the potential. And developing a machine for harvesting that is more suitable is another way to help reduce damage caused by the harvesting process.

Published
2020-08-19
Section
Education Humanities and Social Science Articles