ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ในกระบวนการปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อม: กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในชายแดน

  • อภิรดา ชะเอมจันทร์
Keywords: การทำแท้ง, บริการทางการแพทย์, ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์

Abstract

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมเป็นปัญหาสำคัญด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มผู้หญิงเมียนมาที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู้หญิงท้องไม่พร้อมจำนวนมากไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการปรึกษาทางเลือกและการทำแท้งปลอดภัย จึงเลือกทำแท้งด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว บทความนี้ต้องการวิเคราะห์ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์จากประสบการณ์ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาที่เข้าสู่กระบวนการรับคำปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อมในระบบบริการสุขภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และกรณีศึกษา 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่แสวงหาหนทางทำแท้งปลอดภัยในสถานพยาบาลในชายแดน

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกรณีศึกษาและผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับการจากขอรับคำปรึกษาในสถานพยาบาล พบว่าการที่แพทย์ตัดสินใจว่าจะให้บริการยุติตั้งครรภ์หรือไม่นั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประเมินทางการแพทย์แต่ตัดสินด้วยแนวคิดเชิงศีลธรรมส่วนบุคคลว่าอะไรคือสิ่งถูกหรือผิด ชี้ให้เห็นว่าในกระบวนการขอรับคำปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อมนั้นผู้หญิงไม่มีอิสระในการตัดสินใจเหนือเนื้อตัวร่างกายของตนเอง  แม้ว่าคลินิกจะตั้งขึ้นโดยมีผู้หญิงท้องไม่พร้อมเป็นจุดศูนย์กลาง แต่ผู้หญิงกลับถูกตีตราโดยแพทย์ผู้ให้คำปรึกษาเสียเอง บทความนี้จึงต้องการเสนอว่ามุมมองที่แพทย์มีต่อกรณีศึกษาซึ่งเป็นหญิงตั้งครรภ์ชาวเมียนมานั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ ที่ผลักให้ผู้หญิงที่กำลังอยู่ในภาวะสิ้นหวังจนต้องเลือกทำแท้งไม่ปลอดภัยซึ่งนำไปสู่ความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจต่อตัวผู้หญิง

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์