ความสัมพันธ์เชิงซ้อนของรัฐวิสาหกิจแปลงร่าง: โครงการโรงไฟฟ้าข้ามพรมแดน

  • พิมพ์ณดา ลือกิตินันท์
Keywords: รัฐวิสาหกิจแปลงร่าง, การลงทุนของรัฐข้ามพรมแดน, โครงการโรงไฟฟ้าข้ามพรมแดน

Abstract

ปรากฏการณ์การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าข้ามพรมแดนของรัฐวิสาหกิจไทยปรากฏขึ้นจากการปรับประยุกต์วิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้วย “รูปแบบบริษัท” เป็นเครื่องมือในการแปลงร่างเป็นเอกชนและเพิ่มบทบาทของตนเอง รัฐวิสาหกิจจึงสามารถแปลงร่าข้ามขีดจำกัดเรื่องหลักอำนาจอธิปไตย และก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์เชิงซ้อน  ในโครงการโรงไฟฟ้าข้ามพรมแดนในฐานะนักลงทุนข้ามพรมแดน และขณะเดียวกันรัฐก็ยังคงรักษาบทบาท การจัดหาไฟฟ้าซึ่งเป็นสินค้าสาธารณูปโภคในฐานะของความเป็นรัฐ

Published
2020-08-19
Section
บทความวิจัย ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์