การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการนวัตกรรมที่สนับสนุนการศึกษา ของกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  • พระธีรวีร์ ภูวนิธิธีรธรณ์
Keywords: ความพึงพอใจ, นวัตกรรม, สนับสนุนการศึกษา, การจัดการ

Abstract

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการนวัตกรรมที่สนับสนุนการศึกษาของกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดการนวัตกรรมที่สนับสนุนการศึกษาของกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย ระบบการจองรถเมล์ และระบบปฏิบัติศาสนกิจที่มีต่อความพึ่งพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตบรรพชิตที่ใช้ระบบปฏิบัติศาสนกิจ (ส่วนกลาง) จำนวน 200 รูป และกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ใช้ระบบการจองรถเมล์ (ส่วนกลาง) (ภาคปรกติ) จำนวน 320 รูป/คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจต่อการใช้ระบบปฏิบัติศาสนกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ในภาพรวม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของนิสิตต่อการใช้ระบบการจองรถเมล์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ในภาพรวม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ทัศนคติที่มีต่อนวัตกรรมที่สนับสนุนการศึกษาที่ดี คือ การให้อิสระแก่บุคลากรในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลและโครงสร้างของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ยืดหยุ่น ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างอิสระ และแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการศึกษา คือ การยอมรับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวอันเป็นผลจากการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Published
2020-08-19