การยอมรับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

  • ธนภัทร ขาววิเศษ
Keywords: การยอมรับ, ทัศนคติ, การทำเกษตรอินทรีย์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาการยอมรับเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 372 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน independent Samples t-test และ one way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) โดยใช้วิธี stepwise ในการหาค่าการยอมรับในการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร โดยกำหนดนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้ที่ได้จากการทำนาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยเสริม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการยอมรับเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ ส่วนทัศนคติที่แตกต่างกันส่งผลต่อการยอมรับเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Published
2020-08-19