การรับรู้คุณภาพต่อความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mega We Care

  • รินทร์ลภัส จันทนะทรัพย์
Keywords: การรับรู้คุณภาพ, แหล่งประเทศผู้ผลิต, การให้บริการ, ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาการรับรู้คุณภาพด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ การรับรู้คุณภาพด้านแหล่ง/ประเทศผู้ผลิต การรับรู้คุณภาพด้านการให้บริการต่อความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mega we care รูปแบบของงานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ในลักษณะการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน มีอายุระหว่าง 15 – 50 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mega we care จำนวน 400 ตัวอย่าง และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณภาพด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการรับรู้คุณภาพด้านการให้บริการ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mega we care อย่างมีระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ดังนั้น นักการตลาดจึงควรให้ความสำคัญกับการรับรู้คุณภาพด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ การรับรู้คุณภาพด้านการให้บริการ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mega we care  เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Published
2020-08-19