ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

  • ชัยรัฐ ภัทรเวท
  • ศุภฤกษ์ สุขสมาน
Keywords: ปัจจัยขององค์การ, การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, โซลาร์รูฟท็อป

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 172 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น และเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก เนื่องจากทราบจำนวนประชากรทั้งหมดจึงคำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีคำนวณกรณีทราบจำนวนประชากร ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการเลือกใช้บริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ได้แก่ ด้านความเข้ากันได้ (Compatibility) และด้านการยอมรับความเสี่ยง (Perceived Risk) สามารถทำนายพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกบริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และปัจจัยขององค์การ ได้แก่ ปัจจัยระหว่างบุคคล และปัจจัยเฉพาะบุคคล สามารถทำนายพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกบริการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

Published
2020-08-19