ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มธุรกิจการแพทย์

  • ฐิญานันท์ ดีประสิทธิ์ปัญญา
  • กุลบุตร โกเมนกุล
Keywords: อัตราส่วนทางการเงิน, มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด, อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์  กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กรณีศึกษา : บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มธุรกิจการแพทย์  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการแพทย์ และ (2) เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนได้ใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจการแพทย์ ขอบเขตของการวิจัย คือ ข้อมูลหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562 ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการแพทย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ศึกษา คือ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น, อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม, อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน, อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น, อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี, อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล  และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด รูปแบบการศึกษาวิจัยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)  และวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis)  จากการศึกษาพบว่า อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชีของหลักทรัพย์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนของหลัก ทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

Published
2020-08-19