การเพิ่มยอด FBI เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ของ ธ.ก.ส.สาขาบางปะอิน

  • จิตราทิพย์ ธัญญะเจริญ
Keywords: เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต

Abstract

ธนาคารถือเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสูงในการดำเนินธุรกิจและมีผลต่อการดำเนิน ชีวิตของประชาชนในประเทศในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ ด้านเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้าง FBI ให้กับธนาคารได้เป็นอย่างมาก และยังช่วยให้ลูกค้าได้ตระหนักถึงการมีหลักประกันในชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว จึงเป็นความท้าทายที่แต่ละธนาคารต้องแข่งขันกันเพื่อดำเนินกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้า  โดยจะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อจะได้ สามารถแข่งขันในตลาดได้เป็นอย่างดีผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล ต่อการการตัดสินใจทำประกันชีวิตประเภทเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของลูกค้า  เพื่อที่ผู้ประกอบการธนาคารจะได้นำข้อมูลจากการวิจัยไป สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และออกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ต่อไป

Published
2020-08-19