ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานการจัดการความเสี่ยงและต้นทุนของเงินทุนของดอกเบี้ยจ่ายและเงินปันผลจ่าย: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

  • จนัญญา ชุ่มชื่น
  • มัทนชัย สุทธิพันธุ์
Keywords: การรายงานการจัดการความเสี่ยง, ดอกเบี้ยจ่าย, เงินปันผลจ่าย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรายงานการจัดการความเสี่ยงและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานการจัดการความเสี่ยงและต้นทุนของเงินทุนของดอกเบี้ยจ่ายและเงินปันผลจ่ายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 118 บริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ.2561 การศึกษาครั้งนี้พบว่าระดับการรายงานการจัดการความเสี่ยงที่มากที่สุด คือ การรายงานความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ในขณะที่การรายงานความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์มีระดับน้อยที่สุด การศึกษายังพบอีกว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างการรายงานการจัดการความเสี่ยงด้านความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิกับเงินปันผลจ่าย ในขณะเดียวกันก็พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการรายงานการจัดการความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจต่อเงินปันผลจ่าย นอกกจากนี้ยังค้นพบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานการจัดการความเสี่ยงและต้นทุนของเงินทุนและดอกเบี้ยจ่ายและเงินปันผลจ่ายกับขนาดขององค์กรและความสามารถในการทำกำไร

Published
2020-08-19