ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัท คุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพกำไร : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • สุมาลี กาบก้วง
  • ศศิวิมล มีอำพล
  • ไพบูลย์ ผจงวงศ์
Keywords: คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คุณภาพกำไร

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัท คุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบกับคุณภาพกำไร โดยทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2561 จำนวน 372 บริษัท แล้วนำมาวิเคราะห์ผลโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุในการทดสอบความสัมพันธ์ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% วัดคุณภาพกำไรผ่านรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร ซึ่งคำนวณตามตัวแบบ Yoon Model  สำหรับตัวแปรอิสระได้แก่  ขนาดของคณะกรรมการบริษัท ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และความรู้ ความชำนาญทางด้านบัญชีหรือการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ ตัวแปรควบคุมได้แก่ ขนาดของกิจการ ความเสี่ยงทางการเงิน และการเติบโตของกิจการ ส่วนตัวแปรตามคือ คุณภาพกำไรผ่านรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร

ผลการศึกษาพบว่าความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้กิจการมีแนวโน้มในการจัดการกำไรผ่านรายการคงค้างลดลง      ทำให้การเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ และขนาดของกิจการ การเติบโตของกิจการ  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับคุณภาพกำไร

Published
2020-08-19