ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำเนินงานกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • สุชาวดี แสงศรี
  • กุลวดี ลิ่มอุสันโน
Keywords: การเปิดเผยข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน, ราคาหลักทรัพย์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่องส่วนงานดำเนินงาน และทดสอบความพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานดำเนินงานกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 186 บริษัท ตังแต่ปี พ.ศ.2559-2561 โดยใช้แบบเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่องส่วนงานดำเนินงาน การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือ ระดับการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน ตัวแปรตาม คือ ราคาหลักทรัพย์ และตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของกิจการ ศักยภาพของผู้สอบบัญชี ผลขาดทุนจากการดำเนินงานและประเภทอุตสาหกรรม จากการศึกษา พบว่า ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานดำเนินงานแต่ละรายการหลักมีการเปิดเผยข้อมูลเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกรายการ โดยเรื่องที่มีการเปิดเผยมากที่สุด ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป รองลงมาคือ กำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์และหนี้สิน การกระทบยอด ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เขตภูมิศาสตร์ ลูกค้ารายใหญ่ ทั้งนี้ผลการวิจัยพบอีกว่า การเปิดเผยข้อมูลส่วนงานดำเนินงานมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสมมติฐาน

Published
2020-08-19