การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลต่อการจัดการกำไรและมูลค่ากิจการ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • ฐิติพร พระโพธิ์
  • มนตรี ช่วยชู
  • วรกร แช่มเมืองปัก
Keywords: การกำกับดูแลกิจการที่ดี, การจัดการกำไร, มูลค่ากิจการ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบอิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่ดีส่งผลต่อการจัดการกำไร   และมูลค่ากิจการ และทดสอบอิทธิพลของการจัดการกำไรที่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจำนวน 468 บริษัท ทำการศึกษาการเปิดเผยข้อมูลจากงบการเงินประจำปีและแบบรายงาน (แบบ 56-1) ในปี 2560 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code) ในปี 2560 ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบ Multiple Indicators and Multiple Causes (MIMIC)

ผลการวิจัย พบว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลต่อการจัดการกำไรและมูลค่ากิจการอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่า 1) การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบต่อการจัดการกำไร และมีอิทธิพลทางตรงใน  ทิศทางบวกต่อมูลค่ากิจการ และ 2) การจัดการกำไรมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบต่อมูลค่ากิจการ

Published
2020-08-19