ลักษณะและการตัดสินใจของเกษตรกรภายใต้ระบบชุมชนสนับสนุนเกษตรกรรมในประเทศไทย กรณีศึกษา: โครงการผักประสานใจ จังหวัดสุพรรณบุรี และ เดอะ บาสเก็ต จังหวัดเพชรบุรี

  • พัชรดนัย ไชยเดช
Keywords: ระบบชุมชนสนับสนุนเกษตรกรรม, ลักษณะเกษตรกร, การตัดสินใจ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและการตัดสินใจของเกษตรกรภายใต้ระบบชุมชนสนับสนุนเกษตรกรรม (CSA) และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง รวมถึงเหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วม CSA โดยผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรของ โครงการผักประสานใจ จังหวัดสุพรรณบุรี และ เดอะ บาสเก็ต จังหวัดเพชรบุรี

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรในกลุ่ม CSA มีรายจ่ายและหนี้สินน้อยกว่าเกษตรกรในกลุ่ม Non-CSA เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ต่ำและรายจ่ายในด้านสารเคมีในการเกษตรที่น้อยกว่า ในด้านลักษณะเกษตรกรรมของเกษตรกรในกลุ่ม CSA ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกผลผลิตน้อยกว่า แต่มีจำนวนชนิดพืชที่ปลูกมากกว่า แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเพาะปลูกที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายในพื้นที่ที่จำกัด มากกว่าการเน้นปริมาณการปลูกพืชชนิดเดียวและการใช้พื้นที่ปลูกที่มาก และมีปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด เหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วม CSA ของเกษตรกรให้ความสำคัญกับการไม่ใช้สารเคมีในการเกษตรมากที่สุด และเกษตรกรในกลุ่ม CSA มีระดับปัญหาด้านตลาด ราคาผลผลิต ต้นทุนการผลิต และรายได้ น้อยกว่าเกษตรกรในกลุ่ม Non-CSA อย่างเห็นได้ชัด

Published
2020-08-19