คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและบัณฑิตที่สนใจส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

1.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านภาษา วัฒนธรรม ปรัชญา ประวัติศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.  ข้อกำหนดบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารฯ    

         2.1  เป็นบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

         2.2  มีความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 16 หน้ากระดาษ A4

         2.3  ใช้ระบบการอ้างอิงแบบนาม – ปี (author-date)

3.  การส่งต้นฉบับและกำหนดส่ง

         3.1  ส่งต้นฉบับพิมพ์ (บทคัดย่อและบทความ) มาที่เว็บไซต์  rsujournals.rsu.ac.th/index.php

        *** สามารถดูรายละเอียดการสมัครและส่งบทความได้ที่  http://bit.ly/JlaManual 

        *** หากมีข้อสงสัยเรื่องระบบการสมัครและส่งบทความติดต่อที่ เบอร์ 02-997-2200 ต่อ 1204

4.  เงื่อนไขอื่นๆ

         4.1  ต้นฉบับที่ส่งมาต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน ยกเว้นเป็นการรวบรวมผลงานที่ได้เสนอในการประชุมทางวิชาการ

         4.2  ผู้เขียนหนึ่งคนสามารถส่งได้เพียงฉบับละ 1 บทความเท่านั้น

         4.3  กองบรรณาธิการจะมีจดหมายแจ้งผลการพิจารณา บทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ เจ้าของบทความจะต้องแก้ไขต้นฉบับให้เสร็จ และส่งคืนที่กองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำหนด

         4.4  กองบรรณาธิการจะไม่คืนต้นฉบับและแผ่นบันทึกข้อมูลให้แก่เจ้าของบทความ

5.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

     กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

    5.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม โทรศัพท์  02-997-2200-30  ต่อ 1255  โทรสาร ต่อ 1322

    E-mail: la_journal@rsu.ac.th

    5.2  เว็บไซต์  rsujournals.rsu.ac.th/index.php

    *** หากมีข้อสงสัยเรื่องระบบการสมัครและส่งบทความติดต่อที่ เบอร์ 02-997-2200 ต่อ 1204