ที่ปรึกษา

       1. ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์  ทองประเสริฐ      ราชบัณฑิต สาขาตรรกศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา

       2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยสุดา  ม้าไว           อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

      3. Prof. Dr. JUNG, Hwan-Seung                   อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยลัยฮันกุก ภาษาและกิจการต่างประเทศ

บรรณาธิการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัณฐิกา ศรีอุดม          อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต     

   

บรรณาธิการบริหาร

 1.     ผศ. ดร. รัชดา ลาภใหญ่           อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต                             
 2.     ดร. สายัณห์ กอเสถียรวงศ์       อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาญี่ปุ่น  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 3.     ดร. อภินันท์ วงศ์กิตติพร          อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

กองบรรณาธิการ

   กรรมการภายนอก

 1. ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์                         อาจารย์ประจำภาควิชาปรัญชา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร  พุทธาพิทักษ์ผล             อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ                            อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพร ภู่พงศ์พันธุ์                     อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ดาบเพชร                      อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6. ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ มะลูลีม                                    อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ จันทโรนานนท์            อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติฯ
 8. รองศาสตราจารย์ ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน                  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข              อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารินทร์ ประดิษฐ์ทัศนีย์          อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ            อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 12. ดร. สิริวรรณ จุฬากรณ์                                                 อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 13. ดร. รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดำรง  ไชยศรี                            อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 14. ดร. อดุลย์ คนแรง                                                        อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 15. ดร.ศศิณัฏฐ์ สรรคบุรานุรักษ์                                         อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 16. ดร. นภ อึ๊งโพธิ์                                                            อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์