Login or Register to make a submission.

1. ข้อกำหนดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

1.1 เป็นบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศในสาขาศิลปศาสตร์ หากเป็นบทความภาษาไทย ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเป็นบทความภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

1.2 ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 16 หน้ากระดาษ A4

1.3 การอ้างอิงให้เป็นไปตามรูปแบบ APA 7th 

2. เงื่อนไขอื่นๆ

2.1 ต้นฉบับที่ส่งมาต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน ยกเว้นผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขหลังจากที่ได้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว

2.2 ผู้เขียนหนึ่งคนสามารถส่งบทความมาได้ฉบับละ 1 บทความเท่านั้น

2.3 กองบรรณาธิการจะมีอีเมล์ และ/หรือ จดหมายแจ้งผลการพิจารณา หากได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เจ้าของบทความจะต้องแก้ไขต้นฉบับให้เสร็จ และส่งคืนที่กองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำหนด

2.4 กองบรรณาธิการจะไม่คืนต้นฉบับและแผ่นบันทึกข้อมูลให้แก่เจ้าของบทความ

2.5 ทางวารสารจะเก็บค่าธรรมเนียมการอ่านบทความเป็นจำนวน 2,500 บาทต่อหนึ่งบทความ โดยจะไม่มีการคืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณา

3. รูปแบบการจัดเตรียมบทความ

     บทความที่จะนำลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ต้องมีส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้

3.1 รูปแบบบทความฉบับเต็ม

1)  ชื่อเรื่องบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2) ชื่อผู้เขียนต่อจากชื่อเรื่องบทความ  ระบุตำแหน่งทางวิชาการ  (ถ้ามี)  หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียน (ภาษาไทย)  ไว้ด้านล่างของเชิงอรรถโดยทำเครื่องหมาย  * (ดอกจัน กำกับด้านหลังชื่อผู้เขียน)

3) บทคัดย่อ  (Abstract)  ความยาวไม่เกิน  250 คำ  และคำสำคัญ  (Keywords)  3-5 คำ ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4)  เนื้อหาของบทความไม่เกิน  16  หน้ากระดาษ  A4   (รวมรายการอ้างอิง)  ประกอบด้วย  บทนำ (Introduction)  เนื้อเรื่อง  (Content)  แสดงสาระสำคัญที่ต้องการนำเสนอตามลำดับ  บทสรุป  (Conclusion)  รายการอ้างอิง  (References)

5)  รายการอ้างอิง  (References)

6)  รูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ หรืออื่นๆ ต้องมีหมายเลขกำกับในบทความให้ชัดเจน

7)  พิมพ์บนกระดาษหน้าเดียว ใช้ตัวอักษร TH Saranbun New ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเว้นขอบทุกด้าน ด้านละ 3.5 ซม.

8)  ใช้ตัวเลขอารบิกเท่านั้น

Template วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต