Login or Register to make a submission.

1. ข้อกำหนดของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารฯ

1.1 เป็นบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หากเป็นบทความภาษาไทย ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากเป็นบทความภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

1.2 ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A 4

1.3 การอ้างอิงเป็นระบบนาม – ปี (author-date) ที่แทรกอยู่ในเนื้อเรื่องดังนี้ (ผู้เขียน, ปี: เลขหน้า) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการอ้างอิงจากต้นฉบับตัวเขียน อนุโลมให้ใช้การอ้างอิงที่เชิงอรรถได้

2. เงื่อนไขอื่นๆ

2.1 ต้นฉบับที่ส่งมาต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน ยกเว้นผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขหลังจากที่ได้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว

2.2 ผู้เขียนหนึ่งคนสามารถส่งบทความมาได้ฉบับละ 1 บทความเท่านั้น

2.3 กองบรรณาธิการจะมีอีเมล์ และ/หรือ จดหมายแจ้งผลการพิจารณา หากได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เจ้าของบทความจะต้องแก้ไขต้นฉบับให้เสร็จ และส่งคืนที่กองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำหนด

2.4 กองบรรณาธิการจะไม่คืนต้นฉบับและแผ่นบันทึกข้อมูลให้แก่เจ้าของบทความ

2.5 หากเป็นบทความที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษา ขอตำแหน่งทางวิชาการ และ/หรือรักษาตำแหน่งทางวิชาการ ขอให้ผู้เสนอบทความอุดหนุนค่าตอบแทนผู้ตรวจ (reader) จำนวน 3,000 บาท

3. รูปแบบการจัดเตรียมบทความ

     บทความที่จะนำลงตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องมีส่วนประกอบ ดังต่อไปนี้

3.1 รูปแบบบทความฉบับเต็ม

1)  ชื่อเรื่องบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2) ชื่อผู้เขียนต่อจากชื่อเรื่องบทความ  ระบุตำแหน่งทางวิชาการ  (ถ้ามี)  หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เขียน (ภาษาไทย)  ไว้ด้านล่างของเชิงอรรถโดยทำเครื่องหมาย  * (ดอกจัน กำกับด้านหลังชื่อผู้เขียน)

3) บทคัดย่อ  (Abstract)  ความยาวไม่เกิน  300 คำ  และคำสำคัญ  (Keywords)  3-5 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4)  เนื้อหาของบทความไม่เกิน  15  หน้ากระดาษ  A 4   (รวมเอกสารอ้างอิง)  ประกอบด้วย  บทนำ (Introduction)  เนื้อเรื่อง  (Content)  แสดงสาระสำคัญที่ต้องการนำเสนอตามลำดับ  บทสรุป  (Conclusion)  เอกสารอ้างอิง  (Reference)

5)  เอกสารอ้างอิง  (Reference)

6)  รูปภาพ  แผนภูมิ  ตารางประกอบ  หรืออื่นๆ ต้องมีหมายเลขกำกับในบทความชัดเจน

7)  พิมพ์บนกระดาษหน้าเดียว  ใช้ตัวอักษร Angsana New  ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเว้นขอบบนขอบซ้าย 1.5 นิ้ว  และขอบขวา  ขอบล่าง 1 นิ้ว  กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับ 1 และเว้นบรรทัดระหว่างแต่ละย่อหน้า

8)  ใช้ตัวเลขอารบิกเท่านั้น

1. รายละเอียดรูปแบบการเขียนบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2.Template วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

3. ดาวน์โหลดรูปแบบอักษร TH Sarabun New