วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด ผลงานวิจัย และ ผลงานทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์อันเป็นการศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม ปรัชญา ประวัติศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

Call for Paper July-December 2023

2023-07-06

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเข้าร่วมพิจารณาเผยแพร่ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในด้านภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น) วรรณกรรม การแปล ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ในฉบับ กรกฏาคม-ธันวาคม 2566 

Vol 18 No 2 (2023): January-June

Published: 2023-06-30

View All Issues