วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด ผลงานวิจัย และ ผลงานทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์อันเป็นการศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม ปรัชญา ประวัติศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

Call for Paper July-December 2024

2023-07-06

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเข้าร่วมพิจารณาเผยแพร่ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในด้านภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น) วรรณกรรม การแปล ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ในฉบับ กรกฏาคม-ธันวาคม 2567 

Vol 19 No 1 (2023): July-December

Published: 2023-12-25

บรรณาธิการแถลง

jla manager

บรรณาธิการแถลง

The Effects of Using Digital Storytelling Learning Activities to Enhance English Reading Comprehension Ability of Grade 12 Students

นริศรา พรมริน, สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์

7-20

An Analysis of the Textbook 《中国古代文学史教程》

อารดี เก้าเอี้ยน, Yinsheng Li

21-38

The Beauty of Tuanshan Fan in the Song Dynasty: A Study from Artistic Aesthetics to Cultural Connotations

ชิงชิง ถัง, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์, ภรดี พันธุภากร

39-56

The Observation on word usage in tourism works on the internet

พิมพ์พิชชา คูประเสริฐ

57-70

The Needs Assessment for Learning and Self-Improvement of New Muslim Woman Who Convert to Islam Through Marrige

อดิศักดิ์ นุชมี, อับดุลเลาะ หนุ่มสุข, กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี

71-84

A Psychological Analysis of Main Characters in Daemi’s KinnPorsche : The Series La Forte Book 1 - Book 4

ศุภลักษณ์ สุวรรณชะนะ, จิรพร รักษาพล

85-102

Buppa Paplern : Figure of Speech enhances emotions and themes enhance wisdom

รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล

103-114

Appendix

jla manager

115-116

View All Issues