วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด ผลงานวิจัย และ ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันเป็นการศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม ปรัชญา ประวัติศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

Vol 14 No 1 (2018): July - December

Published: 2018-12-22

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1-3

บรรณาธิการแถลง

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4-5

สารบัญ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6-8

A Case Study of Leadership Model: Anand Panyarachun

พีรยา มหากิตติคุณ

9-30

Chinese Learning Strategies Used by 3rd -Year Chinese Major Students, Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Maha Sarakham University

ณิชาภา ยศุตมธาดา, ข่ง เสียง, ลี่ เสี่ยวหง

101-116

An Analysis of Translation Editing and Translation Techniques of a Short Story “Harry”

เนตรทิพย์ หว่างสิงห์, นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์

145-152

A Study of Thai-English Code-mixing in “Pentor”, Thai Sitcom television program

วาทินี ยุทธโยธิน, นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์

153-174

แนะนำหนังสือ クールジャパンCOOL JAPAN

อัจฉรา โหตรภวานนท์

175-182

รายละเอียดการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารฯ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

183-190

View All Issues