วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด ผลงานวิจัย และ ผลงานทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์อันเป็นการศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม ปรัชญา ประวัติศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

Call for Paper January-June 2024

2023-07-06

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเข้าร่วมพิจารณาเผยแพร่ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในด้านภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น) วรรณกรรม การแปล ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ในฉบับ มกราคน-มิถุนายน 2568 

Vol 19 No 2 (2024): January-June

Published: 2024-06-28

View All Issues