วารสารศิลปศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิด ผลงานวิจัย และ ผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อันเป็นการศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม ปรัชญา ประวัติศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

Vol 15 No 2 (2020): January-June

Published: 2020-06-30

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

1-3

บรรณาธิการแถลง

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

4-6

สารบัญ

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

7-8

THE FATHER’S CHARACTER IMAGE OF CHRONICLE OF A BLOOD MERCHANT

prapat noklerdpun, Nopparut Khanobthammakun

89-102

รายละเอียดการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารฯ

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

249-256

View All Issues