วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

College of Liberal Arts, Rangsit University
Building 3, 2nd Floor 52/347 Muang-Ake
Phaholyothin Rd., Lak Hok, Muang, Pathumthani 12000

Principal Contact

ผูุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม
บรรณาธิการ
Phone 02-997-2200 Ext 1255

Support Contact

อาจารย์ ดร.อภินันท์ วงศ์กิตติพร
Phone ผู้ช่วยบรรณาธิการ