ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเข้าร่วมพิจารณาเผยแพร่ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในด้านภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น) วรรณกรรม การแปล ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ในฉบับ กรกฏาคม-ธันวาคม 2567