วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Main Article Content

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Abstract

ปีที่ 11 ฉบับที่ 19กรกฎาคม-ธันวาคม2558ISSN: 1513-4563


ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.จํานงค์ ทองประเสริฐ รศ. ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล รศ. สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว Assoc. Prof. Li Li Li Dr. Rebecca Kae Webb Aj. Mitsuo Nakayama Aj. Yao Yueyan Dr. Tang Shi Yao
บรรณาธิการ: ผศ.ดร. กัณฐิกา ศรีอุดม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต บรรณาธิการบริหาร: ดร. รัชดา ลาภใหญ่ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ช่วยบรรณาธิการ: อ. ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กองบรรณาธิการ ศ. จรัญ มะลูลีม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ. ดร. พรพรรณ จันทโรนานนท์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รศ. ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ. ดร. สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร. สิริวรรณ จุฬากรณ์ ภาควิชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง ไชยศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร. นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. วิศรุต เลาะวิถี มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. สุชีพ กรรณสูต มหาวิทยาลัยรังสิต อ.จิรพร รักษาพล มหาวิทยาลัยรังสิต อ. สุภาพิศ โชติธรรมวัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต Dr. Dorota Domalewska มหาวิทยาลัยรังสิต เลขานุการกองบรรณาธิการ: อ. วรเทพ ว่องสรรพการ มหาวิทยาลัยรังสิต
เจ้าของ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน 87 ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0 2997 2200-30 ต่อ 1221-3 โทรสาร 0 2997 2200-30 ต่อ 1222 Website http://www.rsu.ac.th/jla/
วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์ เพื่อเผยแผ่ความรู้ ความคิด ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นการศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม ปรัชญา ประวัติศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
บทความหรือข้อเขียนในวารสารฉบับนี้ ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียน ความคิดเห็นใดๆ ที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นพ้อง หรือรับผิดชอบต่อความคิดเห็นดังกล่าว
พิมพ์ที่ หจก.สามลดา โทรศัพท์ 0 2462 0303 โทรสาร 0 2462 0380
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Article Details

Section
บทความวิจัย