สนุกกับคันจิ: สรุปความจาก 漢字 かんじ は面白 おもしろ い

Main Article Content

สายณัห์ กอเสถียรวงศ์

Abstract

การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยมีประวัติความเป็นมานานกว่าครึ่งศตวรรษ มีพัฒนาการ ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนคันจิยังคงเป็นปัญหามาโดยตลอด นับจาก อดีตมาจนถึงปัจจุบัน คันจิเป็นปัญหาเพราะวิธีการสอนและวิธีการเรียน จึงควรหาวิธีที่จะเรียนคันจไิดส้นุกและจดจ าได้ง่าย ในฐานะที่ผู้เขียนอยู่ในวงการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยมากว่า 40 ปี จึงได้รวบรวม ข้อมูลความรู้ตลอดจนประสบการณ์น ามาเขียนไว้ในบทความนี้

Article Details

Section
Articles