การวเิคราะห์การใช้คา สรรพนามเรียกขานภาษาจนี ของนักศึกษาไทยในประเทศจนี

Main Article Content

ณัฐฌาภรณ์ เดชราช ณัฐฌาภรณ์ เดชราช

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้คําสรรพนามเรียกขานในภาษาจีนของกลุ่ม นักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษา (วัฒนธรรม) ปักกิ่ง ในประเทศจีน ผู้เขียนจึงได้พัฒนา แบบสอบถามเรื่องการเรียกขานบุคคล 3 กลุ่มได้แก่ 1) ครูอาจารยแ์ละเพื่อนภายในมหาวิทยาลยั 2) พนกังานและเจา้หนา้ที่ภายในมหาวทิยาลยั 3)บุคคลทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการเก็บข้อมูลจาก แบบสอบถามเป็นหลักและการสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติม จากผลการสํารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลดังกล่าว พบว่าภายใต้สิ่งแวดล้อมของภาษาที่สอง นักศึกษาไทยสามารถเลือกใช้คําสรรพนามเรียกขานกลุ่ม บุคคลตัวอย่าง และพลิกแพลงปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยผลการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นว่า มีปัจจัยด้านวัฒนธรรมไทยเข้าไปเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจเลือกใช้คําสรรพนามนั้นๆ ดว้ย สะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่านักเรียนไทยในต่างประเทศจะใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อม สังคม และ วฒันธรรมแบบใด ก็สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ผลของการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่าง ยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเรื่องการใช้คําสรรพนามเรียกขานได้เป็นอย่างดี

Article Details

Section
บทความวิจัย