ข้อความที่ใช้เป็นชื่อเรื่องของละครส้ันในรายการคดเีดด็ ที่เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

Main Article Content

บุษรา เพ็ญสวัสดิ์ สรไน รอดนิตย์

Abstract

บทคดัย่อ บทความนี้เป็นการรายงานจากรายงานการศึกษาส่วนบุคคลของ บุษรา เพ็ญสวัสดิ์ ซ่ึงได้ศึกษา ขอ้ความที่ใช้เป็นชื่อเรื่องของละครสั้นในรายการคดีเด็ดว่ามีลักษณะโครงสร้างอย่างไร โดยเก็บข้อมูลจาก รายการดังกล่าวที่เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2557 รวมจา นวน 152 ชื่อเรื่องทางเวบ็ไซต์ www.bugaboo.tv ผลการศึกษาพบว่า ข้อความที่ใช้เป็นชื่อเรื่องของละครสั้นในรายการคดีเด็ดที่เผยแพร่ทาง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2557 มีลกัษณะโครงสร้าง 6 ลักษณะ เรียงลา ดับที่ปรากฏจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ข้อความที่เป็นวลี 2) ข้อความที่เป็น ประโยคความเดียว 3) ขอ้ความที่เป็นค ารวมกับวลี 4) ข้อความที่เป็นวลีรวมกับวลี 5) ขอ้ความที่เป็น ค ารวมกับประโยคความเดียว และ 6) ข้อความที่เป็นวลีรวมกับประโยคความเดียว

Article Details

Section
บทความวิจัย