แนะน าหนังสือ ขุนช้าง ขุนแผน ฉบับมองคนละมุม

Main Article Content

ชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์ ชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์

Abstract

ขุนช้าง ขุนแผน เป็นวรรณคดีเพชรน ้าเอกเรื่องหน่ึงของไทย ที่ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างชน ชั้นทั้งไพร่ ทาส กระฎุมพี ขุนนาง และพระมหากษตัริย์ ประเพณีและพิธีกรรม เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ (ตอนก าเนิดพลายงาม) พิธีลุยไฟ (ตอนนางสร้อยฟ้าศรีมาลาลุยไฟ) ความเชื่อ เช่น การเปลี่ยนชื่อ (นาง พิมพิลาไลเปลี่ยนชื่อเป็น วนัทอง)

Article Details

Section
บทความวิจัย