วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Main Article Content

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Abstract

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.จํานงค์ ทองประเสริฐ ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา รศ.ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น รศ.มัลลิกา มัสอูดี รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ ผศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว ผศ.ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์ ดร.สุทิษา โรจนอนันต์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ Dr.Yao Yueyan Dr.Tang Shiyao Dr.Rebecca Kae Webb Aj.Mitsuo Nakayama บรรณาธิการ: ผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต บรรณาธิการบริหาร: ดร.รัชดา ลาภใหญ่ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ช่วยบรรณาธิการ: อ.ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ อ.สุภาพิศ โชติธรรมวัฒนา ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อ.จุมพล ถาวรชอบ ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อ.วรเทพ ว่องสรรพการ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กองบรรณาธิการ ศ.จรัญ มะลูลีม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รศ.ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ดารินทร์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.สุชีพ กรรณสูต มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาดํารง ไชยศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร. สิริวรรณ จุฬากรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.อดุลย์ คนแรง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน 87 ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0 2997 2200-30 ต่อ 1221-3 โทรสาร 0 2997 2200-30 ต่อ 1222 Website http://www.rsu.ac.th/jla/
วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์ เพื่อเผยแผ่ความรู้ ความคิด ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นการศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม ปรัชญา ประวัติศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
บทความหรือข้อเขียนในวารสารฉบับนี้ ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียน ความคิดเห็นใดๆ ที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นพ้อง หรือรับผิดชอบต่อความคิดเห็นดังกล่าว พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์ 0 2997 2200 ต่อ 5234
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 21 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 ISSN: 1513-4563

Article Details

Section
บทความวิจัย