บรรณาธิการแถลง

Main Article Content

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Abstract

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอ “น้อมเกล้าฯ ถวาย ความอาลัย” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รจนาถวายโดย รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล พสกนิกรชาวไทยต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและต้องการถวายความอาลัย ให้ถูกต้อง ทั้งตามธรรมเนียมการปฏิบัติของไทย และตามบทบัญญัติทางศาสนา โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ศาสนาอิสลาม ฉะนั้น ณรงค์ อิสมาแอล จึงได้แบ่งปันความเข้าใจที่ถูกต้องให้ทราบใน บทความเรื่อง “การถวายความอาลัยตามแบบอิสลาม” อารีรัตน์ ตันวีระชัยสกุล ขอร่วมถวาย ความอาลัยด้วยบทความ “แนะนําหนังสือ งามสมบรมราชินีนาถ” ที่แม้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรง กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทว่าพระราชกรณียกิจที่เสด็จพระราชดําเนิน ไปเยือนประเทศต่างๆ ในปี พ.ศ. 2503 ในลักษณะที่เป็น State Visit ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถต้องโดยเสด็จด้วยนั้น ทําให้เกิดการจัดฉลองพระองค์มากมายเพื่อให้ งามสมบรมราชินีนาถ และผู้สนใจยังสามารถไปตามดูนิทรรศการนี้ได้ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ใน พระบรมมหาราชวัง จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 สําหรับบทความอื่นๆ ในวารสารฉบับนี้ มีความหลากหลายทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และเนื้อหา ที่มีทั้งการใช้ภาษาและวัฒนธรรม วิศรุต เลาะวิถี เสนอเรื่อง “การเรียนรู้ในมิติของ อิสลาม” ขณะที่ รัชดา ลาภใหญ่ เสนอ “แนวทางและข้อควรปฏิบัติในการสอนภาษาไทยใน ฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาจีนอย่างมีประสิทธิผล” อันจะเป็นประโยชน์แก่การสอน ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ส่วน ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม กล่าวถึง “ทฤษฎีความหมายกับ การแปลบริบททางวัฒนธรรมในวรรณกรรมแปลเรื่อง เมนูคนบาป จานโปรดสําหรับ คนใจร้าย ของ ฌอง เติลเล่” ซึ่งเป็นการกล่าวถึงวรรณกรรมที่เขียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส ทั้งในมุมมองด้านวัฒนธรรมและการแปลภาษาฝรั่งเศสเป็น ภาษาไทย ส่วนผลงานการวิจัยนั้น วารสารฉบับนี้ได้ลงบทความวิจัยของเรื่องในแนวภาษาและ วัฒนธรรมอีก 2 เรื่อง ได้แก่ ผลงานวิจัยของ หทัยรัตน์ ทับพร เรื่อง “ชื่อไทยหรือชื่อกะเหรี่ยง: วิเคราะห์ความเชื่อเรื่องชื่อกะเหรี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นไทยตามอิทธิพลของการศึกษา และวัฒนธรรมสมัยใหม่” สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในภาษา ของชนเผ่าในเขตจังหวัดกาญจนบุรีของไทย ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง เป็นผลการวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของ ณฐ บุญธนาธีรโรจน์ เรื่อง “การศึกษาวิจัยนวนิยายแนว ทะลุมิติเวลาของไทย” ที่เขียนเป็นภาษาจีนและสรุปความให้ผู้อ่านเข้าใจเป็นภาษาไทย หรือ 泰国当代文学中的穿越小说研究

Article Details

Section
บทความวิจัย