สารบัญ

Main Article Content

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Abstract

น้อมเกล้า ฯ ถวายความอาลัย 5 รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล ◆บทความทั่วไป การเรียนรู้ในมิติของอิสลาม 7 วิศรุต เลาะวิถี การถวายความอาลัยตามแบบอิสลาม 21 ณรงค์ อิสมาแอล แนวทางและข้อควรปฏิบัติในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 37 ให้แก่นักศึกษาจีนอย่างมีประสิทธิผล รัชดา ลาภใหญ่ ทฤษฎีความหมายกับการแปลบริบททางวัฒนธรรมในวรรณกรรมแปล 49 เรื่อง เมนูคนบาป จานโปรดสําหรับคนใจร้าย ของ ฌอง เติลเล่ ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม
◆รายงานผลการวิจัย ชื่อไทยหรือชื่อกะเหรี่ยง: วิเคราะห์ความเชื่อเรื่องชื่อกะเหรี่ยงกับการเปลี่ยนแปลง 67 ชื่อเป็นไทยตามอิทธิพลของการศึกษาและวัฒนธรรมสมัยใหม่ หทัยรัตน์ ทับพร 泰国当代文学中的穿越小说研究 85 郭瑛黛 การศึกษาวิจัยนวนิยายแนวทะลุมิติเวลาของไทย 103 ณฐ บุญธนาธีรโรจน์ (เขียนและสรุปความภาษาไทย)
◆บทความแนะนําหนังสือ แนะนําหนังสือ งามสมบรมราชินีนาถ 107 อารีรัตน์ ตันวีระชัยสกุล

Article Details

Section
บทความวิจัย