การเรียนรู้ในมิติของอิสลาม

Main Article Content

วิศรุต เลาะวิถี

Abstract

บทคัดย่อ อิสลาม มีหลักธรรมคําสอนที่ประมวลด้วยระบบแห่งการดําเนินชีวิตของมนุษย์ที่ครบวงจร นับตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต และถือว่าการเรียนรู้เป็นภารกิจจําเป็นสําหรับมนุษยชาติ โดย มิได้ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มผู้ศรัทธาเท่านั้น และให้หลักคิดว่า การอ่านเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ และยังเป็นการยกระดับจิตวิญญาณแห่งความยําเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า ให้สูงขึ้น คําว่า “จงอ่าน” เป็นปฐมโองการแห่งคัมภีร์อัลกุรอาน และเน้นย้ําคําว่า “จงอ่าน” รวม 3 ครั้ง ส่วนการจัดการเรียนรู้ หรือการสอนและการเผยแผ่หลักธรรมชีวิต ท่านนบีมุฮัมมัด-ศาสดาแห่ง อิสลาม เป็นแบบอย่างแห่งการสอน ทั้งปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และสังคมที่มีความแตกต่างใน พื้นฐานชีวิตและข้อจํากัด ทําให้เกิดการยอมรับทางจิตวิญญาณอีกมิติหนึ่ง อิสลามให้ความสําคัญกับ การเรียนรู้ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในระบบและนอกระบบ เพียงแต่จะต้องเป็นการ เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักธรรมคําสอนของอิสลาม ไม่ออกนอกกรอบคําสอน เพื่อการดําเนินชีวิตใน ปรโลกอันนิรันดร์กาลเป็นสําคัญ

Article Details

Section
บทความวิจัย