แนวทางและข้อควรปฏิบัติในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาจีนอย่างมีประสิทธิผล

Main Article Content

รัชดา ลาภใหญ่ รัชดา ลาภใหญ่

Abstract

บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางและข้อควรปฏิบัติในการสอน ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาจีน การสอนภาษาไทยให้เกิดประสิทธิผลมาก ที่สุดจําเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทาง 3 ประการ ได้แก่ การรู้จักผู้เรียนเพราะจะช่วยทําให้เข้าใจ พื้นฐานของผู้เรียนและจําแนกกลุ่มเรียนได้ นอกจากนี้การสร้างแบบเรียนควรมีกระบวนการที่ เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมไทยและการจัดการเรียนการสอนที่ดีจะช่วย ส่งเสริมให้การเรียนการสอนประสบผลสําเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนข้อควรปฏิบัติของผู้สอนมี 5 ประการ ได้แก่ ต้องมีความรู้ในการใช้ภาษาไทยอย่างแท้จริง มีจิตวิทยาในการสอนนักศึกษาต่างชาติ เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สร้างบรรยากาศให้น่าเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามได้

Article Details

Section
บทความวิจัย