สรุปความ “การศึกษาวิจัยนวนิยายแนวทะลุมิติเวลาของไทย”

Main Article Content

ณฐ บุญธนาธีรโชติ ณฐ บุญธนาธีรโชติ

Abstract

ในแวดวงวรรรณกรรมไทย นวนิยายที่มีเนื้อหาในแนวทะลุมิติเวลาในปัจจุบัน จัดประเภทว่า เป็นนวนิยายจินตนิมิตหรือนวนิยายรักโรแมนติก หากโครงเรื่องในนวนิยายมีเนื้อหาเกี่ยวพันกับการ ทะลุมิติเวลา ไม่ว่าจะเป็น จากเวลาในอดีตหรืออนาคต ทะลุมิติสู่ปัจจุบัน และ จากปัจจุบัน ทะลุมิติ เวลาสู่อดีต หรืออนาคต ล้วนจัดว่าเป็นนวนิยายแนวทะลุมิติเวลา ในอดีตนั้น นวนิยายแนวนี้ใน ประเทศไทย ถือกําเนิดจากนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ ซึ่งนวนิยายประเภทนี้ ผู้อ่านส่วนใหญ่จะต้อง อาศัยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการทําความเข้าใจเนื้อเรื่อง ทําให้นวนิยายประเภทนี้ไม่เป็นที่ นิยมเท่าใดนัก จนกระทั่งมีการนําเสนอการทะลุมิติเวลาในรูปแบบของนวนิยายรักหรือจินตนิยม ทํา ให้นวนิยายแนวทะลุมิติเวลาเป็นที่แพร่หลายต่อผู้อ่านมากขึ้น เช่น นวนิยายเรื่องทวิภพ ของทมยันตี

Article Details

Section
บทความวิจัย