ทัศนคติในการเรียนส่งผลต่อพฤติกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Main Article Content

Wanpen Poomarin

Abstract

This research aimed to study 1) the attitude towards and English learning behavior of students at Rajamangala University of Technology Thanyaburi, and 2) the attitude influencing English learning behavior of students at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The research was designed as a quantitative research of which data was collected through questionnaires. The samples of this research were 383 Rajamangala University of Technology Thanyaburi students, including the first year to the fourth year students. The collected data was analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. Binary regression was used to test the hypothesis with the statistical significance of .05.


The results revealed that the attitude towards English learning was at the highest level, with an average of 4.48, whereas the English learning behavior was at the high level, with an average of 2.92. The test of hypothesis showed that attitude towards English learning had influence on English learning behavior of Rajamangala University of Technology Thanyaburi students with statistical significance of .05.


 
Keywords:  Attitude, Learning Behavior, English Language

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

ขวัญใจ เตชเสนสกุล. 2555. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทักษะที่แรงงานไทยยังพัฒนา. สืบค้นจาก
https://www.prachachat.net/news_detail.php? newsid=1345010669.
ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์ และธัญภา ชิระมณี. 2558. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาไทย. ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย: การประชุมวิชาการระดับชาติ Graduate Research Conference 2014 (น. 2839-2848). ขอนแก่น: ผู้แต่ง.
นุศจี ทวีวงศ์. 2552. กฎบัตรอาเซียน รัฐธรรมนูญที่ใช้ปกครองกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน. จาก http:// www.thaingo.org.
สลิสา ยุกตะนันทน์. 2560. ชาวไทยทักษะภาษาอังกฤษแย่ อันดับ 53 จาก 80 ประเทศ. สืบค้น 3 ตุลาคม
2561 จาก voicetv: https://www.voicetv.co.th/read/538570
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2538. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัท ธรรมสาร
จำกัด.
อารีรักษ์ มีแจ้ง, ดุษฎี รุ่งรัตนกุล, นันทวัน ชุมตันติ และอภิชยา รุ่งเรือง. 2554. การวิจัยเพื่อประเมินผลการ
ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 13(2), 55-72.
Cambridge Dictionary. 2020. Attitude. Retrived from https://dictionary.cambridge.org/
Crystal, D. 1997. English as a global language. Cambridge: Cambridge University Press.
Dolati, R. & Mikaili, P. 2011. Opinion Related to the Main Reasons on Iranian Students’
Difficulties in Spoken English Proficiency. The Australian Journal of Basic and Applied sciences, 5 (11), 1142-1148.
Dornyei, Z. & Csizer, K. 2002. Some dynamics of language attitudes and motivation:
Results of a longitudinal national survey. Applied Linguistics; 23, 421-462.
Ellis, R. 1994. The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Gardner, R. C. 1985. Social psychology and second language learning: The roles of
attitudes and motivation. London: Edward Arnold.
Gardner, R. C. & Lambert, W. (1972). Attitudes and motivations in second language
learning. Rowley, Massachusettes: Newbury House.
John W. B. 1981. Research in Education, 4 th ed. New Jersey: Prentice – Hall Inc.
Kiptui, D. K. & Mbugua, Z. K. 2009. Factors that contribute to poor academicachievement
in English in Kerio valley Schools. Kenya Journal of Educational Management, 1(2), 1-15.
Montano, D. E. & Kasprzyk, D. (2008). Theory of reasoned action, theory of planned
behavior, and the integrated behavioral model. In K. Glanz, B. Rimer & K. Viswanath (Eds.), Health behavior and health education: Theory, research, and practice. San Francisco, CA: Josser-Bass, 67-96
O’Malley, J. M. & Chamot, A. U. 1990. Learning strategies in second language acquisition.
Cambridge: Cambridge University Press.
Oxford, R. L. 1990. Language learning strategies: What every teacher should know. New
York: Newbury House/Harper Collins.
Reimann, A. (2001). Motivations for Acquiring English as a Second Language--An
investigation of Chinese and German Native Speakers. 常葉学園大学研究紀要. 外国語学部, (18), 89-118.
Robbins, S. P., & Judge, T. (2003). Essentials of organizational behavior (Vol. 7). Upper
Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Vipathananon, Y. 1990. The relationship between language attitudes, attitudes towards
reading, motivation in reading English of Mattaryomsuksa 4 in Bangkok. Silapakorn Unversity, Bangkok, Thailand.
Wenden, A. & Rubin, J. 1987. Learner strategies in language learning. New Jersey: Prentice
Hall.
Wu, M. M. F. 2008. Language learning strategy use of Chinese EFL learner of Hong Kong-
findings from a qualitative study. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 5(1): 68-83.
Yamane, Taro. 1967. Statistics: An introductory analysis. New York: Harper and Row.
Youssef, A. M. S. (2012). Role of motivation and attitude in introduction and
learning of English as a foreign language in Libyan high schools. International Journal of Linguistics, 4(2), 366-375.