สรุปบทความของซ่งฟ่าน เรื่องการวเิคราะห์ตัวตนและทางเลือกในมุมมองเชิงจรยิธรรม ของตัวละครในนวนิยายข้างหลังภาพโดยศรีบูรพา

Main Article Content

ณฐ บุญธนาธีรโชติ

Abstract

กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือรู้จักกันดีในนามปากกาว่า ศรีบูรพาเป็นผู้ก่อตั้งวรรณกรรมไทยสมัยใหม่ บทความนี้มุ่งหมายที่จะนำเสนอการวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง "ข้างหลังภาพ" ซึ่งเป็นผลงานที่ดีเด่นของศรีบูรพา ผ่านทัศนะที่แตกต่างตามทฤษฎีวิจารณ์จริยธรรมในวรรณกรรมของ นาย เนี่ย เจิน เจา ซึ่งเป็นทฤษฎี สมัยปัจจุบันของจีน โดยทฤษฎีนี้เน้นว่าตัวละครควรได้รับการวิเคราะห์บนพื้นฐานของสภาพแวดล้อมทาง ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์อัตลักษณ์และตัวเลือกทางจริยธรรมของตัวละครเพื่อให้ผลการ วิเคราะห์มีความเป็นกลางมากยิ่งขึ้น

Article Details

Section
Articles